18 Temmuz 2011 Pazartesi

Sirius Yıldızı

Mucize İddiası: 
Kuran'da geçen bazı kavramlar, 21. yüzyılın bilimsel verileriyle araştırıldığında karşımıza bir Kuran mucizesi olarak çıkmaktadırlar. Bunlardan biri, Necm Suresi'nin 49. ayetinde geçen Sirius yıldızıdır:  
Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)  
Arapça karşılığı "Şi'ra" olan Sirius yıldızının, sadece "yıldız" anlamına gelen Necm Suresi'nin 49. ayetinde geçmesi son derece dikkat çekici bir durumdur. Çünkü bilim adamları geceleri gökyüzünün en parlak yıldızı olan, Sirius yıldızının hareketlerindeki düzensizliklerden yola çıkarak, onun bir çift yıldız olduğunu keşfettiler. Dolayısıyla Sirius, Sirius A ve Sirius B olarak ifade edilen iki yıldızdan oluşan bir takım yıldızdır. Bunlardan daha büyük olan Sirius A, Sirius B'den Dünya'ya daha yakındır ve özelliği çıplak gözle görülebilen en parlak yıldız olmasıdır. Sirius B yıldızının özelliği ise teleskopsuz görülememesidir.  
Sirius takım yıldızları, birbirlerine doğru yay şeklinde bir eksen çizerler ve her 49,9 yılda bir birbirlerine yaklaşarak gökyüzünde sarkarlar. Bu bilimsel veri, günümüzde Harvard, Ottawa ve Leicester Üniversiteleri'nin astronomi bölümlerinin fikir birliğiyle kabul ettikleri bilimsel bir gerçektir. Bazı kaynaklarda bu bilgiler şöyle aktarılır:  
En parlak yıldız Sirius gerçekte bir çift yıldızdır... Dolanım periyodu 49.9 yıldır. (Exposes Astronomiques, La troisième loi de KEPLER, http://www.astrosurf.com/eratosthene/HTML/exposetheoastro.htm)  
Bilindiği gibi, Sirius-A ve Sirius-B yıldızları birbirleri çevresinde her 49,9 yılda bir çift yay çizerek dolanırlar. (http://www.dharma. com.tr/dkm/article.php?sid=87)
Burada, dikkat edilmesi gereken nokta, iki yıldızın birbirleri etrafında dolanırken yay şeklinde iki adet yörünge çizdikleridir.  
Ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru anlaşılabilmiş bu bilimsel gerçeğe, mucizevi bir şekilde bundan 14 asır önce Kuran'da işaret edilmiştir. Necm Suresi'nin 49. ve 9. ayetleri beraber olarak okunduğunda bu mucize karşımıza çıkmaktadır:  
Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49)  
Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı. (Necm Suresi, 9)  
Necm Suresi'nin 9. ayetinden anlaşılan "ikisi arasındaki uzaklık" anlatımı bizlere bu iki yıldızın çizdiği yörüngede birbirlerine yaklaştığını ifade etmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) Kuran'ın vahyedildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan bu bilimsel gerçek, bize, Kuran'ın Yüce Rabbimiz'in bir sözü olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlamaktadır.  
Reddiyem: 

Bu da yine pes dedirtecek iddialardan biri. Kur’an’ı resmen yapboz haline getiriyorlar. Dikkat ederseniz iddia sahibi birbirinden tamamen bağımsız iki ayeti alıyor, üst üste koyarak mucize süsü vermeye çalışıyor. Aldığı ayetlerden biri Necm Suresi’nin 9. ayeti, diğeri aynı surenin 49. ayeti. Bunun adı nedir? Çarpıtmayı da geçmiştir artık bu. 

Öncelikle 9. ayeti tam olarak anlayabilmek için önceki ayetleri de alalım buraya: 
Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun. Arkadaşınız ne saptı ne de azdı! O, arzusuna göre de konuşmaz. Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaret. Çünkü onu güçlü kuvvetli biri (Cebrail) öğretti. Kuvvetli biri; sonra doğruldu. O, en yüksek bir ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve böylece indi. İki yay kadar kaldı araları, yahut daha da yakın. Böylece O'nun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. (Necm: 1-10) 
Meğer iddia sahibinin “iki yıldız” dediği; Muhammed ile Cebrail’den başkası değilmiş! Gördüğünüz gibi ayet açıkça Cebrail ile Muhammed’in birbirlerine yaklaşmalarından, Cebrail’in Muhammed’e vahiy getirmesinden bahsediyormuş! Bu mucizeciler Muhammed ile Cebrail’i yıldız yaptılar ya, yıldızı “vahyeden” yaptılar ya pes doğrusu. Necm Suresi 9 bunları anlatıyor işte, 49. ayeti de buraya alalım: 
Şüphesiz O, Şi'râ'nın Rabbidir. (Necm: 49) 
9. ayet ile 49. ayet arasında tam 38 ayet var! Yapboz gibi bu ayetleri birleştirip mucize üretmeye çalışıyorlar. Ne diyelim bu numaralara kanan çok! İddia sahiplerinin ayette geçen “yay” ifadesiyle ilgili söyledikleri ise cehaletlerini gözler önüne seriyor. Sirius yıldızlarının çizdikleri yörüngeye kadar götürmüşler işi. Halbuki “yay” İslam Öncesi Araplarca da kullanılan bir ölçü birimidir. Bunun için Taberi’nin tefsirine bakalım: 
Derken araları iki yay aralığı kadar kısaldı veya daha az...  
Burada "Aralarında iki yay aralığı kadar bir mesafe kaldı." ifadesinden maksat, bir yayın iki ucunun birbirine uzaklığı kadar bir mesafe kalmasıdır. Veya iki arşın kadar bir mesafe kalmasıdır yahut, yay ile kirişi arasındaki mesafe kadar bir mesafe demektir.  
Bu âyette, birbirlerine iyice yaklaştıkları ifade edilenlerden maksat, Abdullah b. Mes'ud ve Hz. Aişe'ye göre Cebrail ile Hz. Muhammed'dir. Zir b. Hubeyş, Abdullah bin Mes'ud'un bu âyet-i kerimeyi izah ederken şöyle dediğini rivayet etmektedir:  
"Muhammed (sa.v.) Cebrail'i gördü ve Cebrail'in altı yüz kanadı vardı”.  
Hz. Aişe (r.anh.) da bu âyet-i kerimeyi izah ederken Resulullah’ın Cebrail'i bizzat kendi şekliyle gördüğünü ve bu yüzden insanların arasına saklanıp tekrar ortaya çıktığını, çıkınca da onu tekrar gördüğünü, bu halin üç kere tekrar ettiğini rivayet etmiştir. Ebu Zer el-Ğifari ve Ebu Hureyre, Resulullaha yaklaşanın Cebrail olduğunu söylemişlerdir.  
Mücahid'den nakledilen diğer bir görüşe göre ise, aralarında iki yayın uzaklığı kadar bir mesafe kalanlardan maksat, Allah teala ile Cebraildir. 
Muhammed b. Kâ'b el-Kurezi ve Enes b. Malik'e göre burada, aralarında çok yakın bir mesafe kalanlardan maksat, Allah teala ile Hz. Muhammed'dir.(141)  
Muhammed’in de “yay”ı ölçü birimi olarak kullandığı hadisleri var: 
Sahih'te de Ebu Hureyre'den şöyle dediği zikredilmektedir: Peygamber (sav) buyurdu ki; "Sizden herhangi birinizin cennetteki bir yaylık mesafesi, dünyadan ve onun içindeki herşeyden hayırlıdır." Burada yayın misal verilmesi mesafe itibariyle farklı olmadığından dolayıdır. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır.(142) 
Yani yay Araplarca kullanılan bir ölçü birimidir, yıldızların birbirine çizdikleri eksen değil! Mucizecilerin cehaletlerine şaşmamak elde değil doğrusu.

------------------------------------------------------------------------------------------------

141Taberi,Camiül Atyan Fi Tefsiril Kur'an,Necm Suresi,9.ayetin tefsiri.
142Kurtubi,El Camiul Ahkamul Kur'an, Necm Suresi,9.ayetin tefsiri